بتن با مقاومت زیاد

By سدید بتن In مقاله No comments

هرچند تعریف بتن با مقاومت زیاد میتواند براساس توان فنی و مهندسی کشورها فرق کند درحال حاضربرای توان فنی ومهندسی ایران میتوان گفت:بتن با مقاومت زیاد،بتنی است که باسنگدانه های معمولی ساخته شده و مقاومت فشاری نمونه استوانه ای 28 روزه آن بیش از 40 مگا پاسکال باشد . تولید بتن با مقاومت زیاد نیاز به کنترل کیفیت ودقت بیشتردرانتخاب مصالح ، نسبت های طرح اختلاط ساخت ، حمل و نقل ، تراکم ونگهداری دارد.

این نوع بتن ها ، با هدف کاهش هزینه برای ساختمان های بلند مرتبه مورد استفاده قرار میگیرند و بهترین راه برای کاهش هزینه ساخت ستونها ودیوار های برشی استفاده از بتن با مقاومت زیاد است.

برای تولید بتن با مقاومت زیاد ، سیستم توزین مصالح باید بتواند با دقت بیشتری انواع سنگدانه ها، مواد سیمانی،آب و سایر مواد افزودنی راتوزین نمایند .

همچنین کنترل دائمی میزان رطوبت موجود در سنگدانه ها ضروری است ، زیرا هرگونه تغییر درمیزان رطوبت سنگدانه ها ، تاثیر زیادی برروی مقاومت بتن خواهد داشت .

کنترل نسبت آب به سیمان ، مهمترین مشکل تولید بتن پرمقاومت است تحقیقات نشان می دهد که با نسبت آب به سیمان 0/62 ، 0/55 ، 0/48 ، 0/43 ، 0/38، 0/36 میتوان به ترتیب مقاومتهای فشاری دوباره25 ،30 ،35 ،40 ، 45و50 مگاپاسکال دست یافت . بنابراین حتی تغییرات بسیار نامحسوس نسبت آب به سیمان می تواند مقاومت فشاری بتن های پر مقاومت را تحت تاثیر قرار دهد .